Rok poté

Společně proti nenávisti

Z prvotního šoku a smutku po teroristickém útoku na Juraje a Matúše, vzešla výzva vládě a Parlamentu ČR Společně proti nenávisti. V ní jsme politiky a političky naléhavě žádali, aby zabránili dalšímu šíření nenávisti a vytvořili právní prostředí, které poskytne jistotu a pocit, že i LGBT+ lidi česká společnost přijímá jako plnohodnotné lidi. Jen slova účasti nestačí. Žádali jsme o tři důležité legislativní změny: novelizaci trestního zákoníku, aby zajistil, že LGBT+ lidé jako jedna ze skupin ohrožených předsudečnou trestnou činností získají zcela totožnou ochranu jako jiné ohrožené skupiny; urychlené schválení zákona o manželství pro všechny páry;okamžité přijetí legislativy, která zastaví povinnost znemožnění reprodukční funkce (kastrace) trans lidí pro účely úřední změny pohlaví.

Oslovili jsme proto opět nejvyšší ústavní činitele a činitelky, politiky a političky, kterým jsme výzvu předali osobně, aby se k legislativním návrhům vyjádřili*y.

Dotazy jsme zaslali předsedovi vlády Petru Fialovi, předsedovi Senátu Miloši Vystrčilovi, předsedkyni poslanecké sněmovny Markétě Pekarové Adamové, ministrovi vnitra Vítu Rakušanovi, ministrovi pro místní rozvoj Ivanu Bartošovi, ministrovi spravedlnosti Pavlu Blažkovi, zmocněnkyni vlády pro lidská práva Kláře Šimáčkové Laurenčíkové a předsedovi hnutí ANO Andreji Babišovi. 

Odpovědi na následující otázky jsme obdrželi od většiny z oslovených. Nevyjádřili se předseda vlády Petr Fiala, ministr spravedlnosti Pavel Blažek, ani předseda hnutí ANO Andrej Babiš.

1.) Jaké byly vaše konkrétní kroky, které jste za uplynulý rok podnikl pro to, aby došlo k:

a. novelizaci trestního zákoníku tak, aby zajistil, že LGBT+ lidé jako jedna ze skupin ohrožených předsudečnou trestnou činností získají zcela totožnou ochranu jako ostatním skupinám již nyní trestním zákoníkem specificky chráněným;

b. urychlenému schválení zákona o manželství pro všechny páry, který je předložen v Poslanecké sněmovně;

c. okamžitému přijetí legislativy, která zastaví povinnost znemožnění reprodukční funkce (kastrace) trans lidí pro účely změny pohlaví; a

d. přijetí Vládní strategie rovnosti a odstraňování bariér důstojného života LGBT+ lidí v ČR 2021–2026, kterou připravil Výbor pro práva LGBTI+ lidí při Radě vlády pro lidská práva?

2.) Jaké konkrétní kroky plánujete v následujícím roce učinit, aby došlo k přijetí výše uvedených legislativních i nelegislativních změn, které pozitivně ovlivní kvalitu života LGBT+ lidí u nás?

Níže si můžete přečíst všechny odpovědi, které jsme obdrželi v nezkrácené podobě a zároveň naši reakci:

Z odpovědí obecně vyplývá, že některé důležité dílčí kroky k naplnění požadavků výzvy Společně proti nenávisti již učiněny byly. Za mnohými z nich dokonce stojí i námi oslovení politici a političky. Bylo také učiněno mnoho pozitivního v dalších oblastech. Proběhly důležité konference, na nichž odborná i politická reprezentace diskutovala o tématech týkajících se LGBT+ lidí, byly přijaty některé podzákonné právní normy nebo se připravují vzdělávací aktivity pro různé složky státu, aby byly schopné pracovat citlivě s LGBT+ lidmi. V odpovědích ale také často zaznívají slova jako nadále podporujeme” a budeme se zasazovat”, ale hmatatelné legislativní výsledky, závazky nebo konkrétní plány bohužel neobsahují. Proto nadále trváme na požadavcích uvedených ve výzvě a znovu apelujeme na politiky a političky, aby urychleně přistoupili*y ke konkrétním krokům, které zajistí právní ochranu a důstojnost LGBT+ lidem, jejich rodinám a dětem.

Ani jeden z výše uvedených zákonů dosud nebyl Parlamentem schválen. A to nás velice zarmucuje a trápí, zvláště v tomto období, kdy si připomínáme rok od bratislavské tragédie. Zdá se, že podpůrná vyjádření ze strany politiků a političek, kterým jsme výzvu osobně předali, byla tím jediným, co se za uplynulý rok stalo. A nejen to, v mnoha ohledech došlo k dalším excesům, nepravdivým a zraňujícím vyjádřením i ke zhoršení situace. 

Miloš Vystrčil
předseda Senátu Parlamentu České republiky

„Za čas, který od Vámi zmiňovaného data uplynul, jsem se mnohokrát různými tématy souvisejícími s LGBT+ komunitou zabýval, setkával se, dával vyjádření a choval se v této věci transparentně a otevřeně. Všechny mé aktivity, vyjádření a postoje lze tedy ve veřejných zdrojích a na sociálních sítích dohledat včetně naznačení těch, které plánuji. Je tedy na Vás, zda se budete jejich dohledáním zabývat.”

a) novelizaci trestního zákoníku tak, aby zajistil, že LGBT+ lidé jako jedna ze skupin ohrožených předsudečnou trestnou činností získají zcela totožnou ochranu jako ostatním skupinám již nyní trestním zákoníkem specificky chráněným;

b) urychlenému schválení zákona o manželství pro všechny páry, který je předložen v Poslanecké sněmovně;

c) okamžitému přijetí legislativy, která zastaví povinnost znemožnění reprodukční funkce (kastrace) trans lidí pro účely změny pohlaví;

d) přijetí Vládní strategie rovnosti a odstraňování bariér důstojného života LGBT+ lidí v ČR 2021–2026, kterou připravil Výbor pro práva LGBTI+ lidí při Radě vlády pro lidská práva?

Petr Fiala
předseda vlády České republiky

„K prosazování Vámi požadovaných změn je nezbytné získat předem dostatečnou politickou podporu, neboť představují pro značnou část politického spektra poměrně citlivou otázku.”

Vážená paní předsedkyně,
na základě pověření předsedy vlády reaguji na Váš společný dopis jménem signatářských organizací výzvy Společně proti nenávisti ze dne 22. září 2023 s žádostí o sdělení, co se učinilo ke splnění některých specifikovaných požadavků, které byly obsaženy v uvedené
výzvě a mohou zvýšit pocit bezpečí LGBT+ osob.

K prosazování Vámi požadovaných změn je nezbytné získat předem dostatečnou politickou podporu, neboť představují pro značnou část politického spektra poměrně citlivou otázku. Tato jednání probíhají, a to i na vysoké politické úrovni. Tato témata jsou předmětem politických jednání vedených jak na úrovni předsedů stran, tak na úrovni předsedů koaličních poslaneckých klubu. Ohledně úpravy právního postavení párů osob stejného pohlaví pak probíhá politická debata již nad konkrétním návrhem novelizace občanského zákoníku (poslanecký návrh projednávaný jako tisk 241), ke kterému dala vláda neutrální stanovisko. Obdobně byla na nejrůznějších úrovních projednávána i otázka předsudečných trestných činů. Jak jsme informováni ze strany pana ministra spravedlnosti, aktuálně zpracovává Nejvyšší státní zastupitelství analýzu postihu trestných činů spáchaných z předsudečné nenávisti. Tato analýza, která by měla objektivně popsat současnou trestněprávní praxi v této oblasti, považujeme za důležitý podklad, který by neměl být v debatách o uvedeném tématu opomenut a který může sehrát svoji roli při zvažování dalších kroků v této oblasti.

S pozdravem
Ing. Jakub Kajzler
hlavní poradce předsedy vlády
ředitel odboru

Odpověď viz výše. 

Markéta Pekarová Adamová
předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, předsedkyně TOP 09

Pro přijetí novely [o manželství pro všechny páry, pozn. Prague Pride] v prvním čtení jsem aktivně sháněla hlasy a vyjednávala s poslaneckými kluby, aby o ní bylo hlasováno, protože odkladů už bylo dost. Jsem moc ráda, že se to podařilo a nyní nás čeká projednávání ve výborech a Komisi.”

a) novelizaci trestního zákoníku tak, aby zajistil, že LGBT+ lidé jako jedna ze skupin ohrožených předsudečnou trestnou činností získají zcela totožnou ochranu jako ostatním skupinám již nyní trestním zákoníkem specificky chráněným;

V tomto případě jde o gesci ministerstva spravedlnosti a do Poslanecké sněmovny ani na vládu dosud nepřišel žádný legislativní návrh, který by se dané oblasti týkal.

b) urychlenému schválení zákona o manželství pro všechny páry, který je předložen v Poslanecké sněmovně;

Novela prošla prvním čtením 29. 6. 2023 na 70. schůzi PS.  Pro přijetí novely v prvním čtení jsem aktivně sháněla hlasy a vyjednávala s poslaneckými kluby, aby o ní bylo hlasováno, protože odkladů už bylo dost. Jsem moc ráda, že se to podařilo a nyní nás čeká projednávání ve výborech a Komisi. Ti mají lhůtu na projednání 120 dnů. Na konci října tak budeme vědět stanoviska. Novela má mou plnou podporu a nadále se budu zasazovat o její přijetí.

c) okamžitému přijetí legislativy, která zastaví povinnost znemožnění reprodukční funkce (kastrace) trans lidí pro účely změny pohlaví;

Legislativa je v přípravě, počítají s tím připravované novely občanského zákoníku, zákona o specifických zdravotních službách a normy o matrikách, ale zatím není vypracováno konkrétní znění. V případě, že se legislativní návrh dostane do Sněmovny budu samozřejmě usilovat o to, aby bylo na jednání co nejdříve to půjde zařazen.

d) přijetí Vládní strategie rovnosti a odstraňování bariér důstojného života LGBT+ lidí v ČR 2021–2026, kterou připravil Výbor pro práva LGBTI+ lidí při Radě vlády pro lidská práva?

Připomínkové řízení k návrhu Vládní strategie rovnosti a odstraňování bariér důstojného života LGBTI+ lidí v ČR 2021–2026 již bylo ukončeno, ale zatím nebyly vypořádány připomínky. Konkrétní kroky proto zatím podniknout nemohu.

Viz odpověď výše. 

Vít Rakušan
1. místopředseda vlády a ministr vnitra

Ministerstvo vnitra nicméně situaci nesleduje jen pasivně a snažíme se posouvat věci tam, kde nám to zákonně přísluší. V současné době proto například vytváříme e-learnigový vzdělávací modul pro policistky a policisty týkající se způsobu komunikace se zástupci často marginalizovaných skupin občanů, především pak  v rámci interakcí s trans osobami.”

Vážené signatářské organizace výzvy Společně proti nenávisti, 

jako ministr vnitra a liberální demokratický politik vnímám svou odpovědnost  vůči všem menšinám velmi vážně. Tragická násilná smrt dvou osob v bratislavském  klubu Tepláreň, která byla motivována předsudečnou nenávistí, mě velmi zasáhla  a ačkoliv pevně věřím, že česká společnost je většinově v běžném každodenním  životě respektující, tento postoj se musí v právním státě propisovat i do zákonných  pravidel.  

Předem se omlouvám, že má odpověď nebude pevně strukturovaná dle otázek,  ale rád bych se s vámi podělil o co největší množství projektů, k jejichž realizaci jsme  především v rámci resortu Ministerstva vnitra přikročili.  

Co se týče samotné novelizace trestního zákoníku jsem v úzkém kontaktu  s náměstkem ministra spravedlnosti Karlem Dvořákem, který se o novelizaci zasazuje  na ministerstvu, které je k takovým změnám oprávněno. Co ale ze své pozice mohu  sám udělat, je myšlenku podpořit, což veřejně činím. Jedním z takových snah byla i má  účast, účast policejního prezidenta, ale i spolupořadatelství MV na jarní konferenci  Společně proti nenávisti: Zaostřeno na oběti předsudečného násilí. Akci jsem měl tu  čest zaštítit společně se zmocněnkyní vlády pro lidská práva Klárou Šimáčkovou  Laurenčíkovou. Podle mých informací je příprava legislativního textu již v pokročilé fázi  a pevně věřím, že ji budu moci v brzké době podpořit na jednání vlády či v Poslanecké  sněmovně. A určitě jsme v rezortu MV připraveni na případné projednávání Vládní  strategie rovnosti a odstraňování bariér důstojného života lidí LGBT+ v ČR.  

Ministerstvo vnitra nicméně situaci nesleduje jen pasivně a snažíme se  posouvat věci tam, kde nám to zákonně přísluší. V současné době proto například 

vytváříme e-learnigový vzdělávací modul pro policistky a policisty týkající se způsobu  komunikace se zástupci často marginalizovaných skupin občanů, především pak  v rámci interakcí s trans osobami. Kurz je stále ve vývoji a podílí se na něm služba  pořádkové policie a útvar policejního vzdělávání. Současně s tím po linii policistů  věnujících se menšinám proběhlo metodické zaměstnání, na které dorazili například  zástupci organizace Transparent. 

Dále probíhá kurz “Oběti trestných činů a domácího násilí” v rámci kterého je  věnovaná část obsahu práci s obětmi z řad zmíněné komunity. Díky velkému zájmu  bude kurz rozšířen ze dvou na tři dny a bude navýšen i počet účastníků,  který je rovnoměrně rozdělen mezi službu kriminální policie a vyšetřování a vnější  službu. Úřad služby kriminální policie a vyšetřování bude realizovat metodické  zaměstnání k práci s obětmi, na kterém budou vystupovat zástupci organizace  Transparent (téma bude “Co nejvíce trápí trans lidi při komunikaci s policií”). 

V souvislosti s předcházením předsudečného násilí a nenávisti vznikla také  pracovní skupina zaměřená na akutní komunikaci pro případy eskalace  předsudečného násilí a nenávisti. Skupina, vedená zmocněnkyní pro lidská práva,  je tvořena mj. zástupci MV, MMR, ÚV, Policie ČR a dalších relevantních aktérů.  Úkolem tohoto komunikačního týmu je včasně reagovat na rostoucí hrozby  předsudečného násilí a eskalace napětí. Cílem této komunikace je snížit násilné  a ohrožující chování a vytvořit bezpečné a respektující prostředí pro všechny  obyvatele ČR. Byl také nastaven Systém včasného varování (Early warning),  kde sledujeme a vyhodnocujeme zprávy z médií, poznatky státní správy a partnerů.  Dále zpracováváme metodiku postupu a doporučení pro koordinaci aktérů státní  správy. 

Co považuji za skutečný morální rest našeho státu je nehumánní praxe nucené  sterilizace osob při úřední změně pohlaví. Tato praxe je historicky zakotvena  v občanském zákoníku a okrajově se dotýká i jednoho zákona v mé agendě,  matričního zákona. Ačkoliv tomu tak historicky nebylo, nyní můžu potvrdit,  že Ministerstvo vnitra ukončení nucených kastrací aktivně podporuje. Akutní potřebu  a legislativně-technickou podporu zrušení současné praxe jsem několikrát  komunikoval nejen s panem ministrem spravedlnosti, ale v posledních týdnech  i s ostatními koaličními kolegy. 

I zde se ale snažíme zlepšovat přístup státu alespoň v oblastech spadajících do  mé působnosti. V červnu jsme například zveřejnili “živý“ seznam neutrálních jmen  a vydali směrnici postupu zapisování takových jmen pro všechny matriky v republice.  Seznam rodově neutrálních jmen – Ministerstvo vnitra České republiky (mvcr.cz).

Z pozice poslance a předsedy Starostů a nezávislých jsem hrdý na to,  že předkladatelem současného návrhu manželství pro všechny je můj stranický kolega  Jozef Bernard. Méně mě však těší to, jakým tempem a s jakou pachutí se o prostém  narovnání práv v Poslanecké sněmovně jedná. Mohu však potvrdit, že boj o narovnání  práv nevzdáváme, a já i mí straničtí kolegové a kolegyně intenzivně téma  komunikujeme, a to i s koaličními partnery. 

V dalším období budeme v práci systematicky pokračovat jako doposud.  Prohlubovat spolupráci a podílet se i na jednáních pracovních orgánů vlády, nejen ve  Výboru pro práva LGBTI+ lidí při Radě vlády pro lidská práva. 

Viz odpověď výše. 

Ivan Bartoš
místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj

Povinné kastrace jsou pro nás nepřípustné a už v minulém období jsme se snažili prosadit návrh, aby se zrušily. […] Návrh je ze strany Ministerstva spravedlnosti připraven, byl veřejně prezentován a čeká se jen na to, kdy se objeví v meziresortním připomínkovém řízení. Na vládě, ve Sněmovně i v Senátu pak bude mít naši plnou podporu.”

a) novelizaci trestního zákoníku tak, aby zajistil, že LGBT+ lidé jako jedna ze skupin ohrožených předsudečnou trestnou činností získají zcela totožnou ochranu jako ostatním skupinám již nyní trestním zákoníkem specificky chráněným;

Náš program do voleb v roce 2021 obsahoval závazek upravit trestní zákoník tak, aby zajistil, že LGBT+ lidé jako jedna ze skupin ohrožených nenávistnou trestnou činností získá totožnou ochranu, jako rasové, etnické, národnostní či náboženské skupiny. Není totiž žádný důvod přistupovat například k barvě pleti jinak než k sexuální orientaci nebo genderové identitě. Současně podporujeme, aby trestný čin nenávisti na základě sexuální orientace byl přidán na seznam trestných činů EU, aby se občané mohli spolehnout na stejnou právní ochranu vůči činům z nenávisti i třeba na dovolené nebo služební cestě v EU.

Novelizaci trestního zákoníku nyní připravuje ministerstvo spravedlnosti, nedávno byla poslána k předběžnému projednání ústavně-právnímu výboru Poslanecké sněmovny. Úpravu za Piráty jednoznačně podporujeme.

b) urychlenému schválení zákona o manželství pro všechny páry, který je předložen v Poslanecké sněmovně;

Piráti jako jediná parlamentní strana jednotně prosazují již od minulého volebního období, a to jak v Poslanecké sněmovně, tak v Senátu. Nerovné podmínky jsou za nás zkrátka nedůstojné. Za Piráty jsme zároveň přesvědčení, že je na čase naslouchat tomu, co si přejí občané, přijetí návrhu má vysokou podporu společnosti, která se stále zvyšuje. Navíc, manželství pro všechny funguje už ve 34 zemích světa a další se přidávají. Hlasováním v prvním čtení debata samozřejmě nekončí, jako Piráti budeme bojovat za narovnání práv u stejnopohlavních párů až do konce. Současně jsme ve Sněmovně vystoupili proti návrhu na zakotvení manželství jako svazku muže a ženy do Ústavy, když naše poslankyně Klára Kocmanová navrhla zamítnout tento návrh již v prvním čtení.

c) okamžitému přijetí legislativy, která zastaví povinnost znemožnění reprodukční funkce (kastrace) trans lidí pro účely změny pohlaví;

Povinné kastrace jsou pro nás nepřípustné a už v minulém období jsme se snažili prosadit návrh, aby se zrušily. Jsme jedna z mála zemí Evropy, která vyžaduje pro úřední změnu pohlaví kastraci a tato praxe byla opakovaně mezinárodními organizacemi i Evropským soudem pro lidská práva označena jako nepřípustná. Návrh je ze strany Ministerstva spravedlnosti připraven, byl veřejně prezentován a čeká se jen na to, kdy se objeví v meziresortním připomínkovém řízení. Na vládě, ve Sněmovně i v Senátu pak bude mít naši plnou podporu.

d) přijetí Vládní strategie rovnosti a odstraňování bariér důstojného života LGBT+ lidí v ČR 2021–2026, kterou připravil Výbor pro práva LGBTI+ lidí při Radě vlády pro lidská práva?

Plně podporujeme jak navržení strategie zmocněnkyní pro lidská práva Klárou Laurenčíkovou na programu vlády, tak i její přijetí.

Budeme pokračovat v intenzivních politických vyjednáváních, aby ke schválení všech výše uvedených návrhů došlo co nejdříve. Rovněž podporujeme uznávání zahraničního osvojení dětí stejnopohlavními páry. Není přece možné, aby dítě přišlo po příjezdu do Česka právně o své rodiče. Pokud jste rodičem v jedné zemi, musíte jím být ve všech zemích. Podle nyní platných zákonů osvojí-li si v zahraničí stejnopohlavní či nesezdaný pár opačného pohlaví dítě, jejich rodičovství není po přesunutí do Česka uznáno. V zahraničí osvojené dítě tak přichází právně po přechodu českých hranic o své rodiče. To způsobuje zásadní problémy v každodenním životě rodiny, od nemožnosti dítěte získat české občanství, nedostatečné ochrany v případě jeho hospitalizace – neexistence práva na nepřetržitou přítomnost rodičů či informování rodičů o jeho zdravotním stavu, až po problémy v oblasti dědění.

Současně prosazujeme umožnění darování krve gayům, kteří v tuto chvíli darovat nemohou, nebo jen za velmi obtížných podmínek. Naše poslankyně Klára Kocmanová k tomu svolala několik jednání se zástupci Společnosti pro transfuzní lékařství, jejichž stanovisko je pro umožnění darování krve klíčové. Nerovnosti ve společnosti je třeba napravovat a za Piráty na tom nepřestaneme pracovat.

Pavel Blažek
ministr spravedlnosti

Naše otázky zůstaly bez odpovědi. 

Vážená paní předsedkyně,

dopisem ze dne 22. září 2023 jste se na mně, spolu s ředitelkou organizace In IUSTITIA o.p.s. a předsedou spolku Transparent z.s., obrátila jménem signatářských organizací výzvy Společně proti nenávisti s dotazem na posun v blíže specifikovaných oblastech, které je třeba podle Vašeho názoru řešit a které mohou mít pozitivní vliv na pocit bezpečí LGBT+ lidí a na kvalitu jejich života.

Je zřejmé, že Vámi požadované změny představují pro část politického spektra poměrně citlivou otázku a jejich prosazování je tak spojeno s nezbytností získat předem dostatečnou politickou podporu. Tato jednání probíhají, a to i na vysoké politické úrovni – tato témata jsou předmětem politických jednání vedených jak na úrovni předsedů stran, tak na úrovni předsedů koaličních poslaneckých klubů; ohledně úpravy právního postavení párů osob stejného pohlaví pak probíhá politická debata již nad konkrétním návrhem novelizace občanského zákoníku (poslanecký návrh projednávaný jako tisk 241), ke kterému dala vláda neutrální stanovisko.

Obdobně byla na nejrůznějších úrovních projednávána i otázka předsudečných trestných činů. Aktuálně pak zpracovává Nejvyšší státní zastupitelství analýzu postihu trestných činů spáchaných z předsudečné nenávisti, která objektivně zmapuje současnou trestněprávní praxi v této oblasti, o jejíž zaslání Ministerstvo spravedlnosti požádalo.

K dotazu na vládní strategii rovnosti a odstraňování bariér důstojného života LGBT+ lidí v ČR si Vás dovoluji odkázat na Úřad vlády, v jehož gesci byl návrh této strategie připravován.

Viz odpověď výše. 

Mgr. Klára Šimáčková Laurenčíková,
náměstkyně ministra pro evropské záležitosti, zmocněnkyně pro lidská práva

Založila jsem pracovní skupinu, která by měla na vládní úrovni řešit předsudečné násilí obecně jako problematiku, která se týká různých skupin populace, včetně LGBT+.”

a) Novelizace trestního zákoníku

Jsem v průběžném intenzivním kontaktu s mnoha stranami a nabízela jsem spolupráci a expertní vstupy do diskuse, jak by měla konkrétní právní úprava vypadat, aby LGBT+ lidé získali rovnocennou ochranu před předsudečnou trestnou činností.

b) Zákon o manželství pro všechny

I když hlavní jednání probíhají v Poslanecké sněmovně, aktivně a veřejně podporuji tento návrh a poskytuji expertní podporu

c) Legislativa ohledně kastrace trans lidí

Již máme připravenou právní úpravu a nyní pracuji na tom, aby byla co nejdříve přijata. Dne 30.3. jsme uspořádali tiskovou konferenci u příležitosti Dne viditelnosti trans*lidí. Při této příležitosti byla představena novela týkající se nového procesu změny pohlaví.

d) Vládní strategie rovnosti pro LGBT+ v ČR 2021–2026

Plánuji předložit tuto strategii k připomínkování a následnému schválení vládou, jakmile získá schválení vedením Úřadu vlády.

  • Veřejně jsem vystoupila při pietě na Václavském náměstí a dlouhodobě vystupuji na podporu práv LGBT+ osob. aktivně v médiích i na sociálních sítích.
  • Udělila jsem záštitu Prague Pride a vyvěsila ze své kanceláře duhovou vlajku.
  • Bojuji samostatně i za práva dětí z duhových rodin.
  • Založila jsem pracovní skupinu, která by měla na vládní úrovni řešit předsudečné předsudečné násilí obecně jako problematiku, která se týká různých skupin populace, včetně LGBT+
  •  Konference a veřejná diskuse: Budu pokračovat v organizování a podpoře veřejných diskuzí a konferencí, např. “Společně proti nenávisti”.
  •  Podpora v Poslanecké sněmovně: Budu pokračovat v podpoře a konzultacích ohledně legislativních návrhů v parlamentu.
  •  Sociální sítě a komunikace: Budu aktivně komunikovat a informovat veřejnost o aktuálním dění a plánech prostřednictvím sociálních sítí a médií.
  •  Strategie a plány: Zaměřím se na strategii rovnosti pro LGBT+ s cílem co nejdříve ji předložit k připomínkování a následnému schválení vládou.
Andrej Babiš
předseda hnutí ANO

Naše otázky zůstaly bez odpovědi. 

a) novelizaci trestního zákoníku tak, aby zajistil, že LGBT+ lidé jako jedna ze skupin ohrožených předsudečnou trestnou činností získají zcela totožnou ochranu jako ostatním skupinám již nyní trestním zákoníkem specificky chráněným;

b) urychlenému schválení zákona o manželství pro všechny páry, který je předložen v Poslanecké sněmovně;

c) okamžitému přijetí legislativy, která zastaví povinnost znemožnění reprodukční funkce (kastrace) trans lidí pro účely změny pohlaví;

d) přijetí Vládní strategie rovnosti a odstraňování bariér důstojného života LGBT+ lidí v ČR 2021–2026, kterou připravil Výbor pro práva LGBTI+ lidí při Radě vlády pro lidská práva?

Počet útoků na LGBT+ lidi oznámených organizaci In IUSTITIA roste. Zatímco mezi lety 2014 a 2020 ročně zaznamenávali od 4 do 15 napadení, v roce 2021 to bylo 44, v roce 2022 90 a v letošním roce (do 30.9.2023) 60 incidentů. Stále se jedná jen o špičku ledovce – přes 90 % předsudečně motivovaných útoků na LGBT+ lidi zůstává nenahlášených. V roce 2022 se odehrál stejný počet mimo internet jako v online prostředí – z toho je patrné, že předsudečné násilí mířené proti LGBT+ lidem nejsou „jen“ hejty na internetu, ale závažný problém, s nímž se stejně často setkávají i ve fyzickém prostoru. LGBT+ lidé nemají důvěru v policii, v roce 2022 jí bylo oznámeno pouze šest trestných činů s předsudečnou homofobní nebo transfobní pohnutkou. Žádný z případů, ve kterém rozhodovaly české soudy, dosud nezohlednil předsudečnou homofobní pohnutku při rozhodování o výši trestu – bez změny zákona tak ani dostatečně činit nelze. Co se týče přípravy novelizace trestního zákoníku, nebyl podán vládní, ani poslanecký či senátní návrh. A to i přes to, že jeho předložení doporučila Rada vlády pro lidská práva. 

Při projednávání manželství pro všechny páry v prvním čtení v Poslanecké sněmovně zaznívaly především z úst političek a politiků KDU-ČSL nepravdy a urážky na adresu LGBT+ lidí. Do druhého čtení také prošel návrh na změnu Listiny základních práv a svobod, který má zakotvit manželství jako svazek výhradně muže a ženy, tedy ústavní zákon, který jako poslední země přijalo Rusko a který mají schválený také na Slovensku nebo Maďarsku, kde se i díky tomu situace pro LGBT+ lidi stále vyostřuje.

Ministerstvo spravedlnosti problém podmínky kastrací pro úřední uznání pohlaví otevřelo v březnu a na tiskové konferenci slíbilo, že jej začne řešit. Konkrétní návrh nebyl ale ani po půl roce zveřejněn a zrušení této podmínky je opět, zdá se, v nedohlednu. Ačkoli Česká republika porušuje mezinárodní úmluvy a judikaturu Evropského soudu pro lidská práva, české soudy, včetně Nejvyššího správního soudu a jeho nedávného rozsudku ve věci podmínky kastrace, se vyhýbají tomu, aby se situaci poškozující práva trans lidí postavily čelem.  Čím dál častěji se objevují zcela neinformované a nedůstojné komentáře napadající či relativizující identitu trans lidí ze strany politické reprezentace.

Nastavení cookies